Erklæring fra EU-formannskapet om den hviterussiske Helsingforskomiteen (04.01.06)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den hviterussiske Helsingforskomiteen (04.01.06)

Den europeiske union ga i sitt innlegg på møtet i OSSEs faste råd 27. oktober i fjor uttrykk for bekymring over at saken mot den hviterussiske Helsingforskomiteen var gjenopptatt, en sak der komiteen var beskyldt for skatteunndragelse av TACIS-midler. EU oppfordret de hviterussiske myndigheter innstendig til å innstille den systematiske trakasseringen av komiteen.

Det var derfor med skuffelse Den europeiske union mottok nyheten om at Hviterusslands øverste rettsinstans for økonomisk kriminalitet 20. desember i fjor besluttet å omgjøre sin opprinnelige beslutning og opprettholde den strenge dommen mot Helsingforskomiteen. Komiteen var blant annet dømt til å betale skyhøye bøter og restskatt i størrelsesordenen 75.000 USD. Domstolen gjentok også trusselen om å innlede straffeforfølgning mot komiteens leder og regnskapssjef.

Den europeiske union mener dette er et politisk motivert angrep som har til hensikt å fjerne en av de få gjenværende og uavhengige frivillige organisasjonene i Hviterussland forut for presidentvalget i 2006. Slike handlinger foruroliger EU og er et klart brudd på Hviterusslands internasjonale forpliktelser.

Den europeiske union gjentar på nytt sin støtte til det arbeidet som nedlegges av den hviterussiske Helsingforskomiteen, som har spilt en viktig rolle for å fremme OSSEs prinsipper i Hviterussland. EU ser fram til å fortsette samarbeidet med komiteen.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Kroatia 1Kroatia og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen. og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina slutter seg til denne erklæring.