Erklæring fra EU-formannskapet om den indre situasjonen i Venezuela (23.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den indre situasjonen i Venezuela (23.12.02)

Den europeiske union følger fortsatt, og med stadig større oppmerksomhet og bekymring, utviklingen i den indre situasjonen i Venezuela.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at Det faste råd har vedtatt OAS-resolusjon 833 til støtte for Venezuelas demokratiske institusjoner, samt meklingsinnsatsen til OAS’ generalsekretær. Den europeiske union gir i den anledning uttrykk for sin sterke støtte til generalsekretærens bestrebelser på å legge forholdene til rette for dialog og nasjonal forsoning.

Den europeiske union oppfordrer Venezuelas institusjoner og befolkning til å prøve å finne en fredelig og konstitusjonell løsning på krisen, slik at den indre stabiliteten i landet kan gjenopprettes og legge grunnlaget for økonomisk fremgang og sosial utvikling, samtidig som de demokratiske prinsippene og rettsstatsprinsippene fullt ut overholdes.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.