Erklæring fra EU-formannskapet om den midlertidige menneskerettsdomstolen for forbrytelser begått i Øst-Timor (06.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den midlertidige menneskerettsdomstolen for forbrytelser begått i Øst-Timor (06.08.03)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at det er opprettet en midlertidig menneskerettsdomstol i Øst-Timor. Dette er et første og avgjørende skritt for å få stilt de ansvarlige for bruddene på menneskerettighetene i Øst-Timor i 1999, for retten, og er i tråd med de innvendinger som er kommet fra FNs sikkerhetsråd.

Rettssakene, som nylig ble avsluttet – den siste dommen ble avsagt i den midlertidige domstolen 5. august –, har imidlertid ikke maktet å ivareta kravet om rettferd, og det har heller ikke vært mulig å få dokumentert voldshandlingene.

Den europeiske union uttrykker skuffelse over at påtalemakten ikke har lagt fram alt bevismateriale, særlig det materialet som FNs etterforskere og den indonesiske nasjonalkommisjon for menneskerettigheter (KPP–HAM) har vist til i sine rapporter, og som tyder på at visse grupperinger innen det militære, politiet og den sivile administrasjon har finansiert, drevet opplæring av og bistått lokale militsgrupper. Videre er ingen av tjenestemennene fra FNs sendelag til Øst-Timor (UNAMET) og heller ingen medlemmer av uavhengige observatørstyrker blitt innkalt av påtalemakten til å vitne i rettssakene, kun noen få ”rammede vitner” fra Øst-Timor.

Denne mangelfulle saksbehandlingen har svekket tilliten til dommene, som ikke sto i forhold til forbrytelsenes alvorlighetsgrad.

Den europeiske union understreker at dersom alle som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd, stilles til ansvar for sine ugjerninger, vil det styrke tilliten til domstolene og bidra til forsoning. Det er derfor av største betydning at rettsmyndighetene i Indonesia påser at ankebehandlingen følger internasjonale rettslige normer, og at dommene i forbindelse med ankesakene fastsettes i samsvar med prinsippet om åpenhet og innsyn.

Den europeiske union retter også en innstendig henstilling til Indonesias regjering om å iverksette de reformer i rettsvesenet som FNs spesialrapportør om dommeres og advokaters uavhengighet anbefaler i sin rapport. Samtidig oppfordrer EU de relevante myndigheter til å treffe nødvendige tiltak for å bedre saksbehandlingen i fremtidige rettssaker om menneskerettighetsbrudd, som Tanjung Priok-sakene.

Den europeiske union beklager at saken mot Sander Theones ikke ble brakt inn for den midlertidige domstolen, og gir på nytt uttrykk for at det er viktig at de ansvarlige for drapet omgående stilles for retten, i tråd med internasjonale normer.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.