Erklæring fra EU-formannskapet om den seneste tids utvikling på Bakassi-halvøya (13.07.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den seneste tids utvikling på Bakassi-halvøya (13.07.05)

Den europeiske union er bekymret over meldingene om episoder i tilknytning til sikkerheten på Bakassi-halvøya. EU beklager på det sterkeste disse episodene og at menneskeliv er gått tapt. EU oppfordrer Nigeria og Kamerun til å samarbeide konstruktivt for å få klarlagt omstendighetene rundt hendelsene og å minske eventuelle spenninger som følger av dem. Videre oppfordrer EU begge parter til snarest mulig å møtes under overoppsyn av FNs blandede kommisjon.

EU gjentar sin støtte til Den internasjonale domstols avgjørelse fra 2002 og til det arbeidet som nedlegges av FNs blandede kommisjon. Vi bifaller den fremgang som hittil er oppnådd i spørsmålet om grensedragning og fastsetting av andre deler av grensen mellom Nigeria og Kamerun, og oppfordrer begge parter til å fullføre arbeidet med grensedragningen.

EU understreker betydningen av at både Nigeria og Kamerun fortsetter sitt konstruktive samarbeid med FNs generalsekretær og dennes spesialrepresentant for Vest-Afrika med sikte på å innfri sine løfter om å finne en snarlig og vellykket løsning på de pågående grenseforhandlingene om Bakassi-halvøya som begge parter kan godta.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.