Erklæring fra EU-formannskapet om deporteringen av 18 tibetanske asylsøkere fra Nepal til Kina (13.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om deporteringen av 18 tibetanske asylsøkere fra Nepal til Kina (13.06.03)

EU er alvorlig bekymret over at Nepals regjering nylig har besluttet å tvangssende 18 tibetanske asylsøkere tilbake fra Katmandu til Kina. En slik ordre om deportasjon av en gruppe asylsøkere, som også omfattet åtte mindreårige, samtidig som UNHCR ble nektet kontakt med dem, er et klart brudd på humanitære prinsipper og i strid med folkeretten.

EU beklager det faktum at oppfordringer fra gjentatte EU-delegasjoner i Katmandu om å løslate asylsøkerne fra fengselet og behandle dem i samsvar med etablert praksis og i samarbeid med UNHCR, ble ignorert av regjeringen, uten at det ble gitt noen forklaring på eller begrunnelse for de harde tiltakene som nå blir iverksatt overfor denne gruppen.

Respekt for internasjonale regler og menneskerettigheter utgjør en av bærebjelkene i samarbeidet mellom EU og Nepal, slik det gjør for alle land EU har et utviklingssamarbeid med.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.