Erklæring fra EU-formannskapet om dødsstraff i Burma/Myanmar (31.12.03/ 08.01.04)

Erklæring fra det italienske formannskapet på Den europeiske unions vegne om dødsstraff i Burma/Myanmar (offentliggjort i Roma 31.12.03 og i Brussel 08.01.04)

Den europeiske union ser med dyp bekymring på de ni dødsdommene som myndighetene i Burma/Myanmar avsa 28. november 2003.

Den europeiske union ved formannskapet ga uttrykk for sin alvorlige bekymring i en offisiell henvendelse til Burma/Myanmars utenriksministerium 12. desember 2003.

Den europeiske union mener dødsstraff strider mot retten til liv og menneskets verdighet, og har derfor forpliktet seg til å arbeide for total avskaffelse av dødsstraff.

Den europeiske union oppfordrer innstendig alle stater som fortsatt praktiserer dødsstraff, til å påse at internasjonale garantier overholdes fullt ut, særlig de prosessuelle minimumsgarantiene for en rettferdig rettergang som er nedfelt i artikkel 14 i den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, samt de garantier for vern av dødsdømtes rettigheter som er fastsatt i vedlegget til resolusjon 1984/50 fra FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.