Erklæring fra EU-formannskapet om fredsprosessen i Liberia (28.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fredsprosessen i Liberia (28.07.03)

Den europeiske union fordømmer de gjentatte bruddene på våpenhvileavtalen som ble undertegnet i Accra 17. juni 2003. Bruddene er til vesentlig hinder for at fredsprosessen kan lykkes, og en kilde til uendelig lidelse for sivilbefolkningen.

Den europeiske union oppfordrer innstendig Liberias regjering og opprørsgruppene LURD og MODEL til omgående å undertegne en fullverdig fredsavtale innenfor rammen av de fredsforhandlinger som ledes av ECOWAS, og som etter planen skal gjenopptas i Accra mandag 28. juli. Den oppfordrer samtlige parter til å sette til side snevre egeninteresser og ta den utfordringen det er å inngå et ekte partnerskap med sikte på å gjenoppbygge et stabilt og demokratisk Liberia.

Den europeiske union minner om den alvorlige humanitære situasjonen i Liberia og landets akutte behov for bistand. Den minner også våpenhvileavtalens signatarer om at de er forpliktet til å overholde internasjonal humanitær rett, respektere menneskerettighetene, sørge for beskyttelse for humanitære tiltak samt gi humanitære aktører uhindret adgang til de områder som står under deres kontroll.

Den europeiske union understreker betydningen av at det snarest mulig utplasseres en fredsstyrke/internasjonal stabiliseringsstyrke. Samtidig må president Charles Taylor umiddelbart gå av.

Den europeiske union er villig til å overveie å støtte en slik styrke.

Den europeiske union oppfordrer Liberias naboland til å avstå fra å foreta seg noe som kan oppfattes som støtte eller annen form for oppfordring til å fortsette den væpnede konflikten.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.