Erklæring fra EU-formannskapet om fredsprosessen i Angola (02.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fredsprosessen i Angola (02.12.02)

Den europeiske union uttrykker sin tilfredshet med at arbeidet i felleskommisjonen er avsluttet. Med dette er også de viktigste oppgavene i fredsprosessen i Angola fullført.

Nå som slutterklæringen fra felleskommisjonen i Luanda er undertegnet, vil EU fortsatt aktivt støtte FNs sikkerhetsråd i arbeidet med å gjennomgå sanksjonene mot UNITA, og vil fullt ut og uten opphold gjennomføre enhver beslutning om å oppheve sanksjonene for UNITAs vedkommende. Undertegningen innebærer også at FNs generalsekretær kan legge fram rapport for Sikkerhetsrådet om de betydelige fremskritt som er oppnådd i fredsprosessen i Angola.

Fortsatt gjenstår det en rekke utfordringer som Angola må løse på lengre sikt, herunder reintegrering, gjenbosetting, gjenoppbygging og gjeninnføring av valgprosessen. Disse oppgavene må nå løses innenfor rammen av den nasjonale forsoningsprosess partene er blitt enige om.

Den europeiske union gratulerer Angolas regjering og UNITA for å ha vist sterk politisk vilje til å nå målet om fred og nasjonal forsoning, og anmoder alle parter om å fortsette det tette samarbeidet og bygge videre på det som er oppnådd. Den europeiske union uttrykker sin tillit til den besluttsomhet det angolanske folk viser, og oppfordrer Angolas ledere til å sørge for at folkets legitime ønsker om fred, nasjonal forsoning og demokrati blir oppfylt. Den europeiske union uttrykker sin store tilfredshet med erklæringen av 19. november 2002, der Angolas regjering forsikrer at den står fast ved sine tilsagn om sosial reintegrering av alle angolanere, og anerkjenner UNITAs rett til full deltakelse i fredsprosessen.

Den europeiske union oppfordrer Angolas regjering til å stille de nødvendige ressurser til rådighet for å møte den humanitære utfordringen, og til å benytte politiske virkemidler for å sikre borgernes rettigheter og for å oppnå reell og bærekraftig økonomisk og sosial reform. Den europeiske union uttrykker også tilfredshet med regjeringens erklæringer om at den akter å stille ytterligere ressurser til rådighet på disse områdene.

Den europeiske union bekrefter at den står fast ved sitt løfte om fortsatt støtte til de angolanske myndigheter i deres bestrebelser på å redusere befolkningens lidelser. I denne forbindelse og ut over den kortsiktige handlingsplan av mai 2002 til støtte for fredsprosessen er Europakommisjonen rede til sammen med Angolas regjering å undertegne den nye samarbeidsstrategien for 2002-2007 mellom EF og Angola, som setter nødhjelp, rehabilitering og utvikling i sammenheng innenfor rammen av Cotonou-avtalen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

.