Erklæring fra EU-formannskapet om fredsprosessen i Sudan (08.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fredsprosessen i Sudan (08.08.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at de IGAD-støttede fredsforhandlingene om Sudan gjenopptas 10. august.

Den europeiske union mener tiden er inne til å komme fram til et endelig kompromiss om sentrale spørsmål som fortsatt gjenstår, og inngå en fullverdig avtale som kan få en slutt på konflikten og på den sudanske sivilbefolkningens lidelser.

Den europeiske union oppfordrer partene til å samarbeide aktivt med IGADs meklere under den kenyanske spesialutsendingens ledelse for å finne en helhetlig løsning basert på streng overholdelse av rettsstatsprinsippet og full respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, slik at hele det sudanske folk kan få oppfylt sine ønsker om fred og velstand i et forent Sudan.

Den europeiske union roser IGADs medlemsstater og særlig Kenya for den avgjørende rollen disse landene spiller med å tilrettelegge forhandlingene, og bekrefter at den fortsatt fullt ut støtter IGADs fredsprosess.

Den europeiske union forsikrer partene at den er rede til å bistå med den praktiske gjennomføringen av fredsavtalen og til å følge Sudan på veien mot sikring av freden, mot demokrati og utvikling.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at avtalen om å innstille fiendtlighetene og tillegget om kontroll- og observatørgruppen er blitt forlenget med ytterligere tre måneder, og er beredt til å støtte overvåkningsmekanismen.

Den europeiske union oppfordrer partene innstendig til fullt ut å oppfylle sine forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.