Erklæring fra EU-formannskapet om mediesituasjonen i Hviterussland (25.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om mediesituasjonen i Hviterussland (25.06.03)

EU følger med stor uro den stadig vanskeligere mediesituasjonen i Hviterussland og uttrykker sin bekymring over at den uavhengige avisen "Belaruskaya Delovaya Gazeta" og BDGs internavis ble stanset den 28. mai 2003. EU er også bekymret over visse bestemmelser i utkastet til medielov og den vedvarende trakasseringen av aviser og journalister som er uavhengige eller i opposisjon.

EU ser gjerne at Hviterussland finner sin rettmessige plass i Europa, som et land med fungerende demokratiske institusjoner og en markedsøkonomi i framgang. Den siste tids hendelser gjør imidlertid at EU ser seg nødt til å uttrykke sin skuffelse over de restriksjoner som er nevnt ovenfor, og understreker at pressefrihet og ytringsfrihet er helt grunnleggende elementer i et land som ønsker å finne sin plass blant de europeiske nasjoner. En bedret mediesituasjon vil være et viktig skritt framover i forholdet mellom EU og Hviterussland.

EU retter en inntrengende henstilling til Hviterussland om å trappe opp innsatsen for å bedre mediesituasjonen i landet ved å sette i kraft et utkast til medielov som er positivt evaluert av eksperter fra OSSE og Europarådet. Videre henstiller unionen til Hviterussland å treffe tiltak umiddelbart for å endre avgjørelsen om midlertidig stans av "Belaruskaya Delovaya Gazeta" og BDGs internavis, og å avstå fra å treffe ytterligere restriktive tiltak mot de uavhengige medier eller journalister i landet.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.