Erklæring fra EU-formannskapet om opprettelse av direkteflygninger mellom Kina og Taiwan i forbindelse med det kinesiske nyttår.

Erklæring fra EU-formannskapet om opprettelse av direkteflygninger mellom Kina og Taiwan i forbindelse med det kinesiske nyttår.

Den europeiske union ser med glede på avtalen om direkteflygninger med charter mellom Kina og Taiwan i forbindelse med feiringen av det kinesiske nyttår. EU mener denne form for praktisk samarbeid vil bidra til å fremme dialogen og forståelsen mellom partene, og håper det vil være mulig å bygge videre på avtalen.

Den europeiske union legger svært stor vekt på fred og stabilitet i Taiwan-stredet, noe som er av største betydning ikke bare for regionen, men for verden for øvrig. Den europeiske union er, innenfor rammen av sin ett-Kina-politikk, stadig av den oppfatning at Taiwan-spørsmålet må løses med fredelige midler ved forhandlinger mellom Kina og Taiwan. Vi ser med glede på ethvert forsøk fra partenes side på å dempe den spente situasjonen og finne et grunnlag for en gjenopptakelse av en fredelig dialog som begge parter kan godta. Vi henstiller til begge parter å avstå fra ensidige tiltak som kan føre til en tilspissing av situasjonen.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.