Erklæring fra EU-formannskapet om presidentvalget i Togo (03.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om presidentvalget i Togo (03.07.03)

Den europeiske union merker seg at Togos forfatningsdomstol har kunngjort det offisielle resultatet av valget 1. juni, noe som betyr at Gnassingbe Eyadema er valgt til ny president i Republikken Togo. Den europeiske union minner om sin erklæring av 12. februar, der den oppfordret de togolesiske myndighetene til å sørge for at valget ble gjennomført under frie forhold som sikret innsyn og derved kunne bidra til å fremme den demokratiske prosessen i Togo, i samsvar med intensjonene i rammeavtalen inngått i Lomé i 1999, der det blant annet ble bestemt at president Eyadema ikke skulle stille til gjenvalg for en tredje periode i presidentembetet.

Den europeiske union uttrykker dyp bekymring over de episoder som har funnet sted før, under og etter valget, særlig:

  • ved at opposisjonen har fått begrenset sin handlefrihet, noe som har gitt seg utslag i at dens representanter er blitt utestengt, trakassert og arrestert,
  • ved å hindre praktisering av ytringsfriheten,
  • ved å nekte å innskrive visse personer i manntallet,
  • ved å tilbakekalle valgkort og stenge valglokaler, noe som førte til at mange togolesere ikke fikk avgitt stemme,
  • ved at de lokale valgkomiteene har hatt vansker med å innhente og videreformidle det endelige valgresultatet,
  • ved de voldelige sammenstøtene i Tsévié samt arrestasjonen av medlemmer av opposisjonen i kjølvannet av valget.

Den europeiske union oppfordrer de politiske kreftene i Togo til å vise ansvar og til å opprettholde lov og orden samt sikre fred for sivilbefolkningen i landet.

Den europeiske union ser med bekymring på situasjonen etter presidentvalget i Togo. Den oppfordrer Togos regjering til å innlede en reell politisk dialog med alle parter i landet. I kjølvannet av kunngjøringen fra Togos president vil Den europeiske union følge de togolesiske myndighetene oppmerksomt for å påse at de fører en politikk som er genuint åpen overfor opposisjonen som helhet, og derved tar hensyn til de kriterier for godt styresett som Den europeiske union, Den afrikanske union og Nytt partnerskap for Afrikas utvikling (NEPAD) krever.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.