Erklæring fra EU-formannskapet om rådsbeslutning 2003/907/FUSP av 22. desember 2003 om gjennomføring av felles holdning 2003/297/FUSP om Burma/Myanmar (02.02.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om rådsbeslutning 2003/907/FUSP av 22. desember 2003 om gjennomføring av felles holdning 2003/297/FUSP om Burma/Myanmar (02.02.04)

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, erklærer at de deler målsettingene i rådsbeslutning 2003/907/FUSP av 22. desember 2003 om gjennomføring av felles holdning 2003/297/FUSP om Burma/Myanmar, fastlagt av Rådet for Den europeiske union 28. april 2003 med hjemmel i artikkel 15 i Traktat om Den europeiske union. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne rådsbeslutning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.