Erklæring fra EU-formannskapet om reformprosessen i Tyrkia (31.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om reformprosessen i Tyrkia (31.07.03)

Den europeiske union ser med stor tilfredshet på den siste reformpakken den tyrkiske nasjonalforsamlingen har godkjent. Reformpakken er et uttrykk for at Tyrkia fortsatt er fast bestemt på å oppfylle de politiske kriteriene fra København.

Formålet med pakken er sannsynligvis å utdype og utvide reformprosessen ved at flere av de prioriteringer som inngår i tiltredelsespartnerskapet, er tatt opp, som sivil kontroll med det militære, bekjempelse av tortur og praktisering av grunnleggende friheter. I den periodiske rapporten EU-kommisjonen om kort tid legger fram, vil innholdet i reformpakken underkastes en grundigere vurdering, og i desember vil Det europeiske råd gjøre opp status over den fremgang som er oppnådd.

I København erkjente Det europeiske råd den tyrkiske regjeringens vilje til å gå videre med reformprosessen, og oppfordret regjeringen inntrengende til snarest mulig å ta tak i de mangler som fortsatt gjensto i forbindelse med de politiske kriteriene. I Tessaloniki uttrykte Det europeiske råd tilfredshet med den tyrkiske regjeringens uttalte vilje til å videreføre reformprosessen, særlig det gjenværende lovgivningsarbeidet, til utgangen av 2003.

På bakgrunn av den nevnte pakken oppfordrer derfor Den europeiske union de tyrkiske myndighetene til energisk å fortsette prosessen, ikke bare med hensyn til lovgivningen, men også når det gjelder den praktiske gjennomføringen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.