Erklæring fra EU-formannskapet om resultatet av Datuk Seri Anwar Ibrahims anke av dommen av 8. august 2000 (07.05.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om resultatet av Datuk Seri Anwar Ibrahims anke av dommen av 8. august 2000 (07.05.03)

Den europeiske union har fulgt saken nøye, og merker seg den malaysiske ankedomstolens beslutning om å opprettholde dommen og straffen av 8. august 2000 mot Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidligere visestatsminister i Malaysia.

Den europeiske union minner om sine tidligere uttalelser der den har gitt uttrykk for dyp bekymring med hensyn til om tiltalte har fått en rettferdig rettergang, og uttrykker skuffelse over at dommen er opprettholdt.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.