Erklæring fra EU-formannskapet om sakene vedrørende Mikhail Marinich og Yuri Bandazhevsky (04.04.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om sakene vedrørende Mikhail Marinich og Yuri Bandazhevsky (04.04.05)

Den europeiske union følger nøye med i saken om Mikhail Marinich. Den merker seg med bekymring at Marinichs helsetilstand er forverret, og anmoder myndighetene i Hviterussland om å sørge for at han gjennomgår de medisinske undersøkelser og mottar den medisinske behandling som kreves for hans rekonvalesens.

Den europeiske union ser med tilfredshet på den samarbeidsvilje som fengselsmyndighetene og komiteen for domsavsigelse har vist når det gjelder å arrangere det lokale EU‑formannskapets besøk hos Marinich. Den europeiske union, som minner om sin erklæring av 12. januar 2005, er imidlertid fortsatt overbevist om at politiske motiver lå til grunn for rettssaken mot Marinich, som ble tiltalt på grunnlag av tvilsomme anklager, og som ble dømt til en uforholdsmessig streng straff. Den europeiske union ber myndighetene i Hviterussland om å revurdere sin beslutning og løslate Mikhail Marinich.

Den europeiske union følger også nøye med i saker vedrørende andre hviterussiske borgere som holdes fengslet i landet, særlig saken vedrørende professor Yuri Bandazhevsky, og unionen krever fortsatt at professor Bandazhevsky løslates. EU ber myndighetene i Hviterussland om å treffe alle nødvendige tiltak for å gi professor Bandazhevsky tilgang til all den pleie hans helsetilstand krever.

Den europeiske union ber myndighetene i Hviterussland om å sørge for at retten til å forsvare seg fullt ut respekteres gjennom alle ledd i etterforskningen i samsvar med deres forpliktelser.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.