Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Pool-området i Republikken Kongo (16.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Pool-området i Republikken Kongo (16.12.02)

Den europeiske union ser med bekymring på sammenstøtene som siden mars 2002 har funnet sted i Pool-området i Republikken Kongo mellom væpnede opprørsgrupper og landets væpnede styrker.

Den europeiske union frykter at denne langvarige krisen fører til at situasjonen blir stadig mer kritisk, både humanitært og sikkerhetsmessig.

Den europeiske union fordømmer overgrepene mot lokalbefolkningen. Den oppfordrer de kongolesiske myndighetene til snarest mulig å gi de humanitære organisasjonene adgang til de berørte områdene.

Den europeiske union noterer med interesse at det i samarbeid med høytstående personer i Pool-området nylig er tatt en rekke initiativ som kan bidra til en løsning av krisen gjennom dialog. Det er Den europeiske unions ønske at samtlige parter arbeider med dette mål for øye.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.