Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Turkmenistan (10.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Turkmenistan (10.12.02)

Den europeiske union beklager de voldshandlinger som fant sted under det angivelige attentatet på president Niyazov i Ashgabat 25. november, og uttrykker sin medfølelse med de uskyldige ofrene.

Den europeiske union har forståelse for at Turkmenistans regjering ønsker å foreta en grundig etterforskning i sakens anledning for å få stilt de ansvarlige for retten, men er samtidig bekymret for den måten dette gjøres på. Det foreligger en rekke rapporter om omfattende arrestasjoner, blant annet arrestasjon eller fengsling av samtlige medlemmer av familiene til dem som er anklaget for å ha deltatt i det angivelige anslaget.

Den europeiske union oppfordrer de turkmenske myndighetene til å vise moderasjon og å foreta sine undersøkelser i strengt samsvar med Turkmenistans forfatning og med landets forpliktelser etter folkeretten, hvori inngår krav om at alle som anholdes, må sikres advokathjelp, at ingen må utsettes for tortur eller mishandling, og at ingen må sitte i varetekt over lengre tid uten formell siktelse.

Den europeiske union oppfordrer Turkmenistans regjering til å se bort fra de krav som er kommet fra visse hjemlige hold om å gjeninnføre dødsstraff. Dette ville innebære et alvorlig tilbakeskritt og få negative konsekvenser for Turkmenistans anseelse internasjonalt.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros og Malta samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.