Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen på Haiti (11.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen på Haiti (11.07.03)

Den europeiske union uttrykker dyp bekymring over at Jean-Robert Faveur har trukket seg fra stillingen som fungerende sjef for Haitis nasjonale politi, samt over omstendighetene rundt hans avgang. Den detaljerte begrunnelsen Faveur har gitt for sin beslutning, nemlig at de politiske myndighetene har hindret ham i og begrenset hans muligheter til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, reiser alvorlige spørsmål med hensyn til om Haitis regjering virkelig ønsker å sikre at politiet opptrer nøytralt og profesjonelt. Denne tvilen forsterkes for øvrig av omstendighetene rundt utnevnelsen av Jocelyne Pierre til ny fungerende sjef for det nasjonale politi, som har funnet sted uten behørig samråd med det særskilte sendelaget fra Organisasjonen av amerikanske stater, som har til oppgave å styrke demokratiet på Haiti.

I likhet med sine tidligere erklæringer om Haiti minner Den europeiske union om den store vekten den legger på demokrati og rettsstatsprinsippene, verdier som styrer EUs forbindelser med tredjestater og ligger til grunn for dens samarbeid med statene i Afrika, Karibia og Stillehavet, og mener i den forbindelse at et nøytralt politi, som har alle borgeres sikkerhet som mål, utgjør et viktig grunnlag for rettsstaten, noe som igjen er en forutsetning for at de demokratiske institusjoner skal virke etter sin hensikt.

Selv om Den europeiske union 10. januar 2003 forlenget tiltakene som innebærer en delvis stans i bistanden til Haiti, opprettholder EU et utstrakt samarbeid som kommer befolkningen på Haiti direkte til gode, og som Unionen er fast bestemt på å videreføre. Den europeiske union er også i fortsettelsen villig til å delta i et program for teknisk bistand til rettsvesenet og politiet, forutsatt at myndighetene på Haiti gir garantier om at de akter å gjenopprette orden, sikkerheten og rettsstaten.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.