Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Zimbabwe (28.11.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Zimbabwe (28.11.03)

Den europeiske union uttrykker fortsatt bekymring over den spente situasjonen i Zimbabwe, en situasjon som forverres ved press på domstolene samt trusler og vold mot Zimbabwes befolkning, som ikke kan nyte godt av sine grunnleggende rettigheter.

I den forbindelse beklager Den europeiske union på det sterkeste:

- at det stadig legges hindringer i veien for stemmeretten og kandidatenes rett til å registrere seg og fritt drive valgkamp,

- at medlemmer av Den nasjonale grunnlovsforsamling ( National Constitutional Assembly), en koalisjon av borgergrupper som arbeider for en ny grunnlov, ble arrestert under en fredelig demonstrasjon 22. oktober, og at deres advokat ble fysisk hindret i å møte arrestantene. Samme advokat ble tidligere brutalt angrepet av politiet da han ba om assistanse,

- at en fredelig demonstrasjon 18. november ble avbrutt på voldelig vis, med påfølgende arrestasjon og midlertidig fengsling av ledelsen i zimbabwisk LO ( Zimbabwe Congress of Trade Unions) samt av journalister og medlemmer av flere organisasjoner i det sivile samfunn,

- at det er gjort utilbørlige forsøk på å påvirke domstolene til fordel for regjeringen, for eksempel i den pågående rettssaken om forbudet mot avisen Daily News.

Den europeiske union oppfordrer Zimbabwes regjering til å respektere folkets grunnlovfestede og internasjonalt garanterte rett til ytrings- og informasjonsfrihet, forenings- og forsamlingsfrihet samt fri bevegelighet. Den oppfordrer også regjeringen til å avstå fra å foreta seg noe som kan hindre at det på nytt oppnås nasjonal enighet om de ulike sidene ved den politiske styringen, om menneskerettighetene og den økonomiske utvikling, og til å anmode FNs høykommissær for menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen om å opprette et sendelag for faktainnsamling i Zimbabwe.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt vil yte betydelig humanitær bistand til Zimbabwes befolkning. Siden starten på krisen har Den europeiske union og dens medlemsstater bidratt med til sammen 300 millioner euro. I den forbindelse oppfordrer EU Zimbabwes regjering innstendig til å sørge for at forholdene legges til rette for at jordbruksproduksjonen igjen kan komme i gang.

Den europeiske union oppfordrer Zimbabwes regjering innstendig til å inngå i en aktiv og meningsfylt dialog med andre involverte parter, særlig det største opposisjonspartiet, for å finne en løsning på den politiske og økonomiske krisen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.