Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Elfenbenskysten (19.05.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Elfenbenskysten (19.05.05)

Den europeiske union har merket seg den senere tids utvikling i Elfenbenskysten, og roser Den afrikanske union og Sør-Afrikas president Thabo Mbeki, som med sin besluttsomme innsats har fått mobilisert de viktigste ivorianske aktørene på ny.

Den europeiske union ser med glede på den betydelige fremgangen som er oppnådd etter at de ivorianske partene 6. april i år undertegnet en avgjørende avtale i Pretoria. Formålet med denne avtalen er å sette Elfenbenskysten i stand til å komme seg ut av den politiske krisen som har lammet landet i mer enn to år.

Slik sett er det et positivt trekk og et viktig skritt mot forsoning for landets befolkning at president Gbagbo nå har besluttet å la de personer som har undertegnet Linas-Marcoussis-avtalen, stille som motkandidat ved presidentvalget.

Videre innebærer avtalen om en plan og tidsfrist for avvæpning og demobilisering av de stridende parter, som ble undertegnet av de nasjonale væpnede styrker og styrkesammenslutningen "Forces Nouvelles" i Yamoussoukro 14. mai, enda et skritt i retning av å få gjennomført avtalen inngått i Pretoria. Nå er det nødvendig at partene oppfyller sine respektive forpliktelser uten opphold.

Den europeiske union minner videre om at gjennomføring av frie og åpne valg er selve hjørnesteinen i forsoningsprosessen i Elfenbenskysten. Den oppfordrer derfor ivorianerne til å gjøre sitt ytterste og til fullt ut å samarbeide med det internasjonale samfunn, særlig med FN, slik at valget, som etter planen skal finne sted 30. oktober i år, kan avvikles på normalt vis, og slik at det ikke oppstår ytterligere forsinkelser i valgforberedelsene. Det er viktig at Elfenbenskystens regjering og nasjonalforsamling nå bekrefter de lovreformer som ble avtalt i Pretoria som en forutsetning for valget.

Av den grunn stiller Den europeiske union seg positiv til at FNs fredsoperasjon i Elfenbenskysten (UNOCI) får utvidet sitt mandat og tilført flere midler, slik at den kan spille en større rolle i den avgjørende fasen av avvæpningsprosessen. Den europeiske union mener videre at FN må spille en aktiv rolle i forbindelse med tilretteleggingen og overvåkningen av valget.

Den europeiske union er på sin side villig til å støtte opp om ethvert tiltak som kan bidra til å avvæpne de stridende parter. EU er også rede til å bidra ved tilretteleggingen av valget. Den europeiske union anser under enhver omstendighet at internasjonal overvåkning, som gjør det mulig å fastslå om internasjonale normer og krav overholdes, er viktig for at EU fullt ut skal kunne gjenoppta samarbeidet med Elfenbenskysten, sammen med andre internasjonale givere som landet trenger med henblikk på fornyet fremgang og utvikling.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.