Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Nepal

Erklæring fra Den europeiske union om situasjonen i Nepal

EUs formannskap ga i sin uttalelse 2. februar uttrykk for dyp bekymring over meldingen om at flerpartiregjeringen i Nepal var oppløst, og at kongen hadde overtatt regjeringsmakten, og krevde at flerpartidemokratiet umiddelbart måtte gjeninnføres. Senere har hver av de EU-medlemsstater som har ambassadør i Nepal, kalt hjem sine ambassadører for konsultasjoner på bakgrunn av den alvorlige situasjonen i landet. Frankrikes, Tysklands og Storbritannias ambassadører samt Danmarks chargé d’affaires e.p. har nå returnert til Katmandu.

EU mener fortsatt at kongens inngripen innebærer et alvorlig tilbakeskritt for utsiktene til å finne en demokratisk fundert løsning på konflikten i Nepal gjennom forhandlinger. EU oppfordrer kongen til snarest å treffe tiltak for å gjeninnføre de demokratiske friheter og borgerlige rettigheter, og å oppheve de ekstraordinære fullmaktene han innførte etter maktovertakelsen 1. februar.

EU krever særlig at det representative demokrati gjeninnføres, at alle politiske og andre fanger som holdes tilbake med grunnlag i unntaksforordninger, snarest settes fri, at den nasjonale menneskerettighetskommisjonen (NHRC) og kommisjonens representanter gis ubegrenset tilgang til alle fanger uten forutgående varsel, at politiske partier og organisasjoner i det sivile samfunn gis frihet til å organisere seg og utøve sin virksomhet, at begrensningene med hensyn til medienes frihet til å rapportere oppheves, at maktmisbrukskommisjonens (CIAA) fortsatte uavhengighet sikres, og at forsamlingsretten og andre grunnleggende rettigheter gjeninnføres. EU oppfordrer videre kongen til å iverksette nødvendige tiltak slik at NHRCs representanter kan utføre sine oppgaver på en uavhengig og effektiv måte, uten frykt for sin personlige sikkerhet.

EU ser med særlig bekymring på den kritiske situasjonen for menneskerettighetene i Nepal og på de alvorlige og systematiske overtredelsene av menneskerettighetene som finner sted på begge sider i konflikten. EU mener det er en reell og opplagt fare for at en opptrapping av konflikten og de begrensede demokratiske frihetene vil føre til at bruddene på menneskerettighetene øker i omfang. EU krever at det nepalske folks menneskerettigheter respekteres, og at internasjonale menneske­rettslige normer og forpliktelser overholdes.

EU er klar over de konsekvenser den nye politiske situasjonen kan få for sikkerhetsforholdene i landet og for givernes mulighet til å yte bistand til Nepals fattige. EU er bekymret for at en opptrapping av konflikten skal gjøre det vanskeligere å yte effektiv bistand og opprettholde utviklingsprogrammene. Givere i EU ser derfor nærmere på utviklingseffekten av eksisterende og planlagte aktiviteter i lys av den endrede situasjonen. EU oppfordrer særlig alle berørte parter i konflikten til å overholde og offentlig støtte de grunnleggende retningslinjene for givervirksomheten, til å garantere for sikkerheten til alle dem som arbeider for og sammen med bistandsorganisasjonene, og til å gjøre det mulig for dem å fortsette bistandsvirksomheten uten innblanding.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.