Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Nicaragua (08.07.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen i Nicaragua (08.07.05)

Den europeiske union ser med bekymring på den politiske og institusjonelle krisen som har rammet Nicaragua. EU mener enhver løsning på den pågående krisen må ta utgangspunkt i rettsstatens normer og må respektere maktbalansen og statsmaktenes uavhengighet.

Den europeiske union minner om sin erklæring av 1. november 2004, der den ga uttrykk for bekymring for de politiske partienes innflytelse på viktige statsinstitusjoners uavhengighet.

Den europeiske union gir sin fulle støtte til det arbeid generalsekretæren i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) nedlegger for å fremme politisk stabilitet i Nicaragua, og til den rolle organisasjonen spiller i den forbindelse.

Den europeiske union oppfordrer alle politiske aktører innstendig til å gjenoppta den nasjonale dialogen for å finne en løsning på krisen.

Den europeiske union uttrykker bekymring for at den politiske krisen skal få konsekvenser for den makroøkonomiske stabiliteten i landet, og gjentar at politisk stabilitet er avgjørende for å kunne samarbeide effektivt om å bekjempe fattigdom og fremme sosial utjevning og økonomisk utvikling.

Den europeiske union forventer at valget på ny president og nasjonalforsamling, som etter planen finner sted i november 2006, blir gjennomført i full åpenhet og med like muligheter for samtlige kandidater som stiller til valg. Det må umiddelbart iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at valgene kan gjennomføres i samsvar med internasjonale normer.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.