Erklæring fra EU-formannskapet om stengning av det uavhengige instituttet for samfunnsøkonomiske og politiske studier i Hviterussland (29.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om stengningen av det uavhengige instituttet for samfunnsøkonomiske og politiske studier i Hviterussland (29.04.05)

Den europeiske union ser med bekymring på de tiltak myndighetene i Hviterussland nylig har iverksatt for å føre kontroll med og kunne avvikle ikke-statlige organisasjoner, og særlig på avgjørelsen i Hviterusslands høyesterett om å stenge det uavhengige instituttet for samfunnsøkonomiske og politiske studier.

Instituttet spiller en viktig og sentral rolle når det gjelder opinionsundersøkelser i Hviterussland, blant annet i forbindelse med valg. Det nyter anseelse for sitt fremragende faglige og objektive arbeid. Stengningen av instituttet vil ytterligere begrense tilgangen på informasjon om allmennhetens mening om ulike sider ved politikken, samfunnslivet og økonomien i Hviterussland.

I ethvert demokratisk samfunn er det normalt å bedrive uavhengig forskning for å kartlegge befolkningens holdninger til aktuelle spørsmål, og vi oppfordrer derfor de hviterussiske myndighetene til ikke å frata folket – og seg selv – verdifull informasjon om den offentlige opinion.

Vi konstaterer at høyesteretts avgjørelse er nok et tegn på at myndighetene i Minsk forsøker å gjøre Hviterussland til et lukket samfunn. Vi mottar stadig rapporter om trakassering av og bruk av trusler mot sivilbefolkningen i Hviterussland. Med sin virksomhet har den hviterussiske regjering i alvorlig grad undergravet mediefriheten og retten til uavhengig informasjon. Organisasjonsfriheten er blitt begrenset gjennom altfor restriktive formaliteter.

Den hviterussiske regjering har som følge av denne politikken avskåret seg selv fra de muligheter og fordeler som tilbys gjennom Den europeiske unions naboskapspolitikk. EU oppfordrer på nytt regjeringen til å vise respekt for de forpliktelser Hviterussland av egen fri vilje har påtatt seg innenfor rammen av OSSE, og til på en konstruktiv måte å ta fatt på oppgaven med å etablere gode forbindelser mellom regjeringen og det sivile samfunn.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.