Erklæring fra EU-formannskapet om vedtatt anti-løsrivelseslov i Kina

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning av at Folkekongressen i Folkerepublikken Kina har vedtatt en anti-løsrivelseslov (18.03.05)

Den europeiske union har merket seg at Folkekongressen i Folkerepublikken Kina har vedtatt en lov mot Taiwans løsrivelse fra Kina.

Den europeiske union ønsker i den forbindelse å minne om de faste prinsippene som ligger til grunn for unionens politikk, nærmere bestemt den betydning EU tillegger ett-Kina-politikken og en fredelig løsning på tvister som den eneste måten å bevare stabiliteten i Taiwan-stredet på, samt EUs motstand mot enhver form for maktbruk.

Den europeiske union henstiller til samtlige parter å avstå fra ensidige tiltak som kan føre til en ny tilspissing av situasjonen. EU er bekymret for at vedtakelsen av denne loven, som omhandler bruk av ikke-fredelige midler, kan innebære at de tegn til forsoning som Kina og Taiwan nylig har vist, blir gjort til skamme. Den europeiske union oppfordrer partene til å treffe tiltak som kan bidra til dialog og gjensidig forståelse i samsvar med intensjonene i avtalen om direkte flyforbindelser, som ble inngått i forbindelse med det kinesiske nyttår.

Den europeiske union er av den oppfatning at forbindelsene mellom Kina og Taiwan må baseres på konstruktiv dialog og vilje til konkrete fremskritt, og understreker at den fortsatt er overbevist om at dette er den eneste strategien som vil kunne være til gagn for begge parter og føre til en fredelig løsning på Taiwan-spørsmålet.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Bosnia-Hercegovina og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.