Erklæring fra EU-formannskapet vedrørende situasjonen i Kirgisistan (30.03.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen i Kirgisistan. 30.03.05

Den europeiske union følger utviklingen av situasjonen i Kirgisistan nøye og i nær kontakt med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Den europeiske union merker seg at landets statsminister Tanajev og hans regjering er gått av.

Unionen retter en innstendig henstilling til de nyutnevnte lederne om snarest mulig å gjenopprette den offentlige orden, å innlede en dialog med alle berørte politiske krefter og å iverksette en nasjonal forsoningspolitikk for å fremme stabilitet og velferd i Kirgisistan på lengre sikt. Den europeiske union merker seg det kirgisiske parlamentets beslutning om å avholde presidentvalg innen tre måneder og parlamentsvalg innen seks måneder.

Den europeiske union oppfordrer Kirgisistans nye ledere innstendig til fullt ut å respektere de demokratiske verdier og menneskerettighetene. Den europeiske union oppfordrer de nye lederne til å treffe alle nødvendige tiltak for å trygge sikkerheten og stabiliteten i landet. EU er rede til å samarbeide med lederne om dette og til å støtte OSSEs innsats i denne forbindelse.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprose