Evrys Personalforening i Tungaveien 30, Trondheim

Vi viser til klage datert 25. oktober 2013 som er oversendt med brev fra Enhetsregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet 14. november 2013. Vi beklager at behandlingen av klagen har tatt lang tid.

Klagen gjelder vedtak truffet av Enhetsregisteret 24. oktober 2013 om å nekte å registrere  nytt navn for foreningen Evrys Personalforening i Tungaveien 30, Trondheim. Navnet som Enhetsregisteret nektet å registrere, er Fritid@EVRY, Trondheim.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

1.             Om saken

Enhetsregisterets vedtak
Enhetsregisteret mottok 22. oktober 2013 samordnet registermelding fra Evry Personlaforening i Tungaveien 30, Trondheim om endring av navn på foreningen til Fritid@EVRY, Trondheim. Enhetsregisteret nektet å registrere det nye navnet, fordi registeret fant at @ ikke er et tegn som kan brukes i navn som skal registreres i Enhetsregisteret.

Grunnlaget for klagen
Klager gjør gjeldende at @ er tegn i normal bruk, og at dette da bør tillates brukt i navn på organisasjoner i Norge. Klager fremholder at deres valgte navn ”Fritid@EVRY, Trondheim” derfor må godkjennes.

2.             Rettslig grunnlag

I henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd skal registerføreren prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i loven eller forskrifter gitt i medhold av loven. Enhetsregisterets kontroll utføres på grunnlag av de innsendte dokumentene, og kontrollen av meldingen er altså rent administrativ og uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. Straks opplysningene er funnet i orden, skal de innføres i registeret, jf. § 17 første ledd tredje punktum. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§ 17 og 19.

Enheter som er registrert i Enhetsregisteret, men ikke i Foretaksregisteret, er ikke direkte underlagt lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven). På enkelte punkter anvendes foretaksnavneloven analogisk for enheter som kun er registrert i Enhetsregisteret. Det gjelder blant annet hvilke bokstaver, tall og tegn som tillates brukt i navn som skal registreres i Enhetsregisteret. I foretaksnavneloven § 2-1 første ledd andre punktum står det at et foretaksnavn minst må bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabetet.

I Ot. prp. nr. 43 (2002-2003) står følgende på side 47 til 48 om hvilke tegn som kan tillates brukt i et navn på et foretak/enhet:

”Dagens praksis med å godta foretaksnavn som inneholder ortografiske tegn, så langt dette ikke hindrer elektronisk søk, videreføres. Dette innebærer at bindestrek, skråstrek, apostrof, parenteser, tegnene & og § samt matematiske tegn godtas som del av foretaksnavn.”

For å avklare hvilke tegn som tillates brukt i Enhetsregisteret og andre registre hos Brønnøysundregistrene, laget Brønnøysundregistrene i samarbeid med departementet en liste over de tegn som kan brukes. Listen er lagt ut på nettsidene til Brønnøysundregistrene og Altinn og med følgende informasjon:

”Følgende bokstaver, tall og tegn vil bli godtatt brukt i foretaksnavn og registrert:

  • Norske bokstaver: A-Å.
  • Mellomrom.
  • Ortografiske tegn: komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser (dvs. '(' og ')' ), paragraf og &-tegnet.
  • Matematiske tegn: Sifrene fra 0 til 9, pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet.
  • Bokstaver med aksenter og tødler.
  • Med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý.
  • Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü.

Hvis man benytter andre bokstaver eller tegn enn det som er listet opp her, vil registrering bli nektet og man får meldingen i retur.”

Listen er lagt inn i saksbehandlingssystemet til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Listen er uttømmende slik at man ikke får registrert navn med tegn som ikke er nevnt i listen. På tilsvarende måte får man heller ikke lagt inn andre tegn enn de som er nevnt i ovennevnte liste ved registrering og sending av meldinger via Altinn.no.

Ved utforming av listen vurderte Brønnøysundregistrene og departementet at @ er et tegn som ikke bør kunne brukes.

3.             Vurdering

Departementet legger vekt på at @ («krøllalfa») ikke er et tegn som er vanlig brukt i skrevet tekst. Listen over tegn som tillates brukt i navn på enheter som skal registreres i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret, og som er lagt ut på Brønnøysundregistrenes og Altinns nettsider, er uttømmende. Hensynet til likebehandling av aktører som ønsker å registrere enheten i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret tilsier at man kun tillater tegn som er nevnt i denne listen. 

4.             Vedtak

I medhold av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder Enhetsregisterets nektingsvedtak av 24. oktober 2013. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.