Felleserklæring fra Den europeiske union og De forente stater om Etiopia (13.07.05)

Felleserklæring fra Den europeiske union og De forente stater om Etiopia (13.07.05)

Den europeiske union og De forente stater roser det etiopiske folk, som på fredelig og demokratisk vis ga uttrykk for sin politiske vilje under valget 15. mai. Det internasjonale samfunn oppfordrer på det sterkeste alle parter som har deltatt i valget, samt regjeringen til å stå fast ved de forpliktelser som ble inngått i erklæringene av 10. og 13. juni i år. Alle parter må avstå fra enhver bruk av vold og fra å fremsette provoserende og ærekrenkende ytringer eller gi uttrykk for etnisk hat via mediene eller Internett, samt fra enhver annen handling som kan føre til en ytterligere tilspissing av situasjonen i Etiopia.

Den europeiske union og De forente stater forventer at samtlige politiske partier og regjeringen respekterer den politiske prosessen og benytter parlamentariske og konstitusjonelle midler til å løse valgkrisen. Vi oppfordrer alle parter til fullt ut å delta i klage- og høringsprosessen. Alle avvikende synspunkter må registreres, og vitnene må garanteres personlig sikkerhet. Eventuelle prosedyremessige eller andre problemer må løses på en rask og konstruktiv måte.

Vi oppfordrer nasjonens politiske ledere, både i og utenfor landets grenser, til sammen å arbeide for politisk dialog og åpne samtaler med sikte på forsoning og en forpliktende satsing på fred og ikke-vold. Vi merker oss at den nasjonale valgkommisjonen 8. juli offentliggjorde de første tallene fra det endelige valgresultatet, og oppfordrer samtlige parter til å sette alle krefter inn på å sikre at valgprosessen også i fortsettelsen blir gjennomført på en åpen måte som sikrer fullt innsyn.

Vi forventer at alle politiske partier, herunder Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (Det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front, EPRDF), Coalition for Unity and Democracy (Koalisjonen for enhet og demokrati, CUD) og United Ethiopian Democratic Forces (Etiopias forente demokratiske styrker, UEDF), respekterer den politiske prosessen med en nasjonal valgkommisjon, og fortsetter å arbeide for demokrati og et livskraftig samfunn. Vi henstiller til Etiopias regjering å rette seg etter internasjonale menneskerettighetsprinsipper ved å sørge for tilbørlig rettsforfølgning og å løslate fengslede partimedlemmer og partitilhengere som ikke vil bli tiltalt.

Den europeiske union og De forente stater vil bistå Etiopia etter hvert som landet stilles overfor disse nye demokratiske utfordringene.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.