Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                    I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:
 
(4) For avgift på teknisk etanol, forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall og avgift på utslipp av NOx, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-13-2 og § 3-19-4.

Kapittel 3-13. Avgift på sluttbehandling av avfall
Overskriften I. Deponi, fjernes.

§ 3-13-4 fjerde ledd skal lyde:

(4) Påløpt avgift på avfall som tas ut fra registrert virksomhets deponi til ombruk, gjenvinning, sortering for gjenvinning eller overføres til annen registrert virksomhets deponi, føres til fradrag i virksomhetens avgiftsoppgave. Dersom mengde uttatt avfall overstiger mengden avgiftspliktig avfall som er innlevert i samme periode, føres overskytende til fradrag i avgiftsoppgaven for neste periode.

Overskriften II. Forbrenningsanlegg, fjernes.

§ 3-13-5 t.o.m. 3-13-9, oppheves.

§ 3-19-6 første ledd skal lyde:

(1) Avgiften beregnes på grunnlag av faktisk utslipp av NOx, regnet etter NO2-ekvivalenter. Dersom faktisk utslipp fastsettes ved måling, fastsettes konsentrasjonen av NOx med en døgnmiddelverdi for hvert av døgnene i avgiftsperioden. For å oppnå gyldig døgnmiddelverdi kan ikke mer enn to times-, fem halvtimes- eller femten timinuttersmiddelverdier per døgn forkastes på grunn av svikt ved eller vedlikehold av det kontinuerlige måleutstyret. Kan det for ett eller flere døgn ikke fastsettes en gyldig døgnmiddelverdi, erstattes hver av disse med gjennomsnittet av de gyldige døgnmiddelverdiene i perioden. Kan det ikke fastsettes gyldig døgnmiddelverdi for minst 14 døgn i avgiftsperioden, benyttes gjennomsnittsverdien fra forrige avgiftsperiode. Målingene skal foretas under ordinære og representative driftsforhold. Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Det samme gjelder for kalibrering av måleutstyr. Dersom NS ikke finnes, kan annen internasjonal standard benyttes.

§ 5-1 bokstav c skal lyde:

c) virksomheter som driver deponi for sluttbehandling av avfall,

                                                     II

Endringene under I trer i kraft 1. oktober 2010.

Til toppen