Forskrift 11.januar 2010 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

                                                     I
Kapittel 5. Avgiftsforvaltning mv. nytt underkapittel V skal lyde:

V. Opplysningsplikt
§ 5-15. Opplysningsplikt
Den som har plikt til å gi opplysninger etter denne forskrift, skal opptre aktsomt og lojalt. Den opplysningspliktige skal bidra til at spørsmål om avgiftsplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og gjøre tollvesenet oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen
.

                                                     II
Endringen under I trer i kraft straks.

 

Til toppen