Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet

Forskrift 15. desember 2006 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 3.

I

Finansdepartementets myndighet til i forskrift å gi nærmere regler om hva som vil utgjøre et større avvik etter skattebetalingsloven § 27 nr. 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Forskriften trer i kraft straks.