Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. september 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet  15. september 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ny § 2 – 9 skal lyde:

§ 2 – 9 Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen
 
Avgiftsfritak og reduserts satser etter §§ 3 – 6 – 6 første ledd annet punktum,
3 – 6 – 7 første ledd, 3 – 12 – 5, 4 – 3 – 1, 4 – 3 – 2, 4 – 5 – 2 første ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 25 i forordning EF 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, s.3).

§ 3 – 12 – 5 skal lyde:

§ 3 – 12 – 5 Redusert sats for fjernvarmeprodusenter

Fjernvarmeprodusenter registrert i næringsundergruppe (næringskode) 35.300 og fjernvarmeprodusenter som har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat skal betale redusert sats dersom bedriften, med unntak av en oppbyggingsperiode på inntil tre år, bruker minst 50 pst. avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper som energikilde og bedriften leverer fjernvarme til forbrukere utenfor egen næringsvirksomhet.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen