Forskrift 18. august 2010 om endring av forskrift 17.12.1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. august 2010 med hjemmel i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 10.

                                                             I

§ 3-3 skal lyde:
§ 3-3. Oppgaveplikt
Oppgaveplikt etter ligningsloven § 6-2 inntrer fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. Oppgaveplikten for tiden før bosettingsvilkårene blir oppfylt gjelder bare for inntekter fra den som er arbeidsgiver når bosettingsvilkårene blir oppfylt.
 
 
                                                            II 
Endringsforskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009 for artister som blir skattemessig bosatt i Norge i 2010, eller senere.

 

Til toppen