Forskrift 18. november 2009 om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-2 tredje ledd.

                                                       I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 4-2 skal lyde:
Bestemmelser til utfylling av skatteloven § 4-2 er også gitt i § 6-47-11.

Ny § 4-2-1 skal lyde:
§ 4-2-1.  Midler i visse pensjonsavtaler
          Midler i individuelle pensjonsavtaler etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning er fritatt fra formuesbeskatning, jf. skatteloven § 4-2 tredje ledd.

§ 6-47-11 første punktum skal lyde:
 Midler i individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven er fritatt fra formuesbeskatning, jf. skatteloven § 4-2 tredje ledd.

                                                      II
Endringsforskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen