Forskrift om endringer i forskrift av 18. desember 2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 sjette ledd og § 2-3 annet ledd annet punktum.

I

Forskrift av 18. desember 2003 nr. 1639 om eierkontroll i finansinstitusjoner endres slik:


§ 1 skal lyde:

§ 1. Avgjørelsesmyndighet
Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd sendes Finanstilsynet med gjenpart til Finansdepartementet. Finanstilsynet skal omgående skriftlig bekrefte at meldingen er mottatt.
Spørsmålet om tillatelse skal gis til gjennomføring av det erverv meldingen omhandler, avgjøres av Finansdepartementet i saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Kurante saker avgjøres av Finanstilsynet.
I saker som skal avgjøres av Finansdepartementet, skal Finanstilsynet ha avgitt sin tilrådning innen førti arbeidsdager etter at Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt melding som nevnt i første ledd, med mindre annet bestemmes av departementet.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Melding om erverv av eierandel i finansinstitusjoner
Melding om erverv som omfattes av finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd skal inneholde opplysninger om følgende forhold:
1. Erververens fulle navn, adresse og organisasjons-, D- eller fødselsnummer.
    Utenlandske statsborgere som ikke har norsk fødselsnummer eller
    D-nummer, skal opplyse fødselsdato og nasjonalitet. Utenlandske
    foretak skal opplyse om hovedkontorets hjemstat
2. Finansinstitusjonens navn, adresse og organisasjonsnummer, samt erververens vurdering
    av finansinstitusjonens økonomiske stilling og virksomhet

3. Erververens samlede eierandel i finansinstitusjonen, jf. finansieringsvirksomhetsloven
    § 2-2 fjerde og femte ledd

4. Størrelsen på den eierandel det tas sikte på å erverve
5. Erververens næringsvirksomhet og tilgjengelige økonomiske ressurser
6. Erververens eierinteresser i andre finansinstitusjoner
7. Andre innehavere av eierandel i finansinstitusjonen som erververen skal konsolideres
    med
8. Formål med ervervet. Medfører ervervet at finansinstitusjonen blir erververens
    datterselskap, skal det gis opplysninger om organiseringen og virksomheten i
    det konsern institusjonen vil inngå i
9. Om erververen har vært begjært konkurs eller underlagt konkursbehandling i løpet av
    de ti siste år i Norge eller i utlandet. Det samme gjelder gjeldsforhandling
10. Om erververen i løpet av de siste ti år har vært dømt for et straffbart forhold, herunder 
     ilagt forelegg i form av bot eller inndragning for et straffbart forhold, i Norge eller
     i utlandet
11. Om erververen er tiltalt eller siktet for et straffbart forhold i Norge eller utlandet
12. Om erververen i løpet av de siste ti år har vært skjønnsliknet eller ilagt tilleggsskatt
      eller tilsvarende i Norge eller utlandet
13. Om erververen i løpet av de siste ti år har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold
      til kredittilsynsloven, børsloven, regnskapsloven eller verdipapirlovgivningen eller
      tilsvarende lover i utlandet
14. Om erververen i løpet av de siste ti år har hatt styreverv eller kvalifisert eierandel i 
      eller vært daglig leder for foretak som i samme periode har vært involvert i forhold
      som nevnt i punkt 9, 10, 11, 12 eller 13
15. Om erververen tidligere har vært vurdert som innehaver av kvalifisert eierandel i
      finansinstitusjon i Norge eller utlandet
16. Andre forhold som erververen antar kan ha betydning for vurderingen av om det skal
      gis tillatelse til gjennomføringen av ervervet,
jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-4.
Dersom erververen er et foretak, skal det i tillegg gis opplysninger som nevnt i første ledd nr. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 om personer i foretakets styre, daglig ledelse og om eiere med en kvalifisert eierandel i foretaket. Dersom noen av disse eierne er en juridisk person, kan Finanstilsynet kreve å få oppgitt tilsvarende opplysninger om personer i dette foretakets styre, daglig ledelse og eiere med kvalifisert eierandel i dette foretaket og dets eventuelle morselskap.
Finanstilsynet kan kreve andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.

§ 3 skal lyde:
§ 3. Erverver fra annen stat i Det europeisk økonomiske samarbeidsområde
Dersom erververen er en kredittinstitusjon, forsikringsselskap, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse i en annen EØS-stat, skal Finanstilsynet før avgjørelse fattes konsultere vedkommende myndigheter i den stat det gjelder. Det samme gjelder dersom erververen er morselskap for slik institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat eller en fysisk eller juridisk person som kontrollerer en institusjon med tillatelse i en annen EØS-stat.

§ 4 oppheves.

§ 5 skal lyde:
§ 5. Avhendelse av kvalifiserte eierandeler
I meldingen til Finanstilsynet som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 tredje ledd, skal eiere som vil avhende en kvalifisert eierandel på annen måte enn over børs, oppgi erververs navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer, størrelsen av den aktuelle eierandelen og hvilken finansinstitusjon avhendelsen gjelder.

§ 6 skal lyde:
§ 6. Meldeplikt for finansinstitusjoner om nye eiere mv.
Finansinstitusjoner skal snarest gi Finanstilsynet melding om erverv som innebærer at noen er eller blir eier av kvalifiserte eierandeler i finansinstitusjonen. Det samme gjelder erverv som innebærer at en eierandel vil utgjøre eller overstige de prosentgrensene som er angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd. Meldeplikten gjelder også ved avhendelse av kvalifiserte eierandeler eller avhendelse som innebærer at prosentgrensene som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd nås eller passeres.
Finansinstitusjoner skal senest én måned etter avholdt ordinær generalforsamling hvert år oversende til Finanstilsynet en melding med oversikt over eiere av kvalifiserte eierandeler i institusjonen. For finanskonsern kan morselskapet sende melding samlet for alle finansinstitusjonene i konsernet.
Melding etter første og andre ledd skal inneholde disse eiernes navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer og angivelse av eierandelens størrelse.


II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2010.

 

Til toppen