Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 747 om forsvarlig likviditetsstyring

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17, og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-16. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om kravene til verdipapirforetak og kredittinstitutters kapitalgrunnlag.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17, og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-16. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om kravene til verdipapirforetak og kredittinstitutters kapitalgrunnlag.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr 747 om forsvarlig likviditetsstyring gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:
§ 1 Virkeområde og formål
Holdingselskaper i finanskonsern, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal sørge for forsvarlig likviditetsstyring slik at foretaket til en hver tid har tilstrekkelig likvider til at det kan dekke sine forpliktelser ved forfall.

Reglene i forskriften skal oppfylles på selskapsnivå og på konsolidert nivå. 

§ 2 skal lyde:
§ 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi
Styret i foretak som nevnt i § 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader.

I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser og overvåking, inkludert stresstester. Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll. 

Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet.

§ 3 skal lyde:
§ 3. Rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse
Rammene for likviditetsrisiko og risikotoleranse skal fastsettes for ulike tidsrom, herunder intradag. Foretakets rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse skal etablere tilfredsstillende regler og prosedyrer for å kontrollere og begrense likviditetsrisiko. Foretakets rammer skal også sikre at institusjonen har tilstrekkelig likvide eiendeler sett i forhold til kortsiktig gjeld. Det skal tas hensyn til mulige forsinkelser i innbetalinger og utbetalinger.

§ 4 skal lyde:
§ 4 Beholdning av likvide eiendeler
Foretaket skal ha en tilstrekkelig beholdning av likvide eiendeler for å unngå betalingsproblemer på kort og lang sikt som også hensyntar at det kan oppstå uventede hendelser. Slike eiendeler skal være av god kvalitet og uten heftelser, og foretaket skal sørge for at eiendelene umiddelbart kan realiseres eller anvendes for finansiering, inkludert hvilke eiendeler som kan aksepteres som sikkerhet i sentralbanker, sentrale motparter mv. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke eiendeler som kan inngå i beholdningen av likvide eiendeler. 
 
§ 5 skal lyde:
§ 5 Stabil langsiktig finansiering  
Foretaket skal til enhver tid sørge for en tilstrekkelig stabil og diversifisert langsiktig finansiering i forhold til sine eiendeler. 

§ 6 skal lyde:
§ 6. Beredskapsplaner
Foretaket skal ha en beredskapsplan med prosedyrer for å håndtere bortfall av likviditet for foretaket og likviditetssvikt i markedet. Styret skal jevnlig oppdatere beredskapsplanen på bakgrunn av stresstester.

§ 7 skal lyde:
§ 7. Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov
Foretaket skal ha metoder for å identifisere, måle og overvåke netto innlånsbehov til enhver tid basert på poster i og utenom balansen, som skal brukes til å identifisere, måle og overvåke likviditetsrisikoen på en konsistent måte.

Foretaket skal utarbeide prognoser for fremtidig likviditetsbehov. Systemer og data skal kvalitetssikres i henhold til klare rutiner.

§ 8 skal lyde:
§ 8. Stresstester
Foretaket skal gjennomføre stresstester for å analysere likviditetssituasjonen.  Stresstestene skal omfatte alternative scenarier med ulike tidshorisonter som dekker selskapsspesifikke hendelser, markedsrelaterte hendelser samt kombinasjoner av disse. Scenarier for likviditetsutviklingen skal dekke poster i og utenom balansen. Foretaket skal regelmessig vurdere forutsetningene som benyttes i analysene.

Erfaringene fra stresstestene skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar retningslinjer og rammer for likviditetsrisiko og risikotoleranse og oppdaterer beredskapsplanen.

§ 9 skal lyde:
§ 9. Planer for organisering og ansvarsforhold
Ansvaret for den løpende styringen av og kontrollen med foretakets samlede likviditet skal være klart definert og dokumentert.

Foretaket skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering.

§ 10 skal lyde:
§ 10. Rutiner for overvåking
Det skal foreligge rutiner for å overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har ansvaret for den løpende styringen av foretakets samlede likviditet. Alvorlige brudd skal rapporteres til styret.

§ 11 skal lyde:
§ 11. Rapport til styret og ledelsen
Styret og ledelsen skal minst hvert kvartal motta en helhetlig og oppdatert rapport om foretakets likviditetssituasjon og likviditetsstyring.

§ 12 skal lyde:
§ 12. Uavhengig kontroll
Foretakets system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

Til toppen