Forskrift om endring i forskrift 30. juni 2005 nr. 745 om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Fastsatt av Finansdepartementet 21. januar 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. § 10-1.

I

I forskrift 30. juni 2005 nr. 745 om årsregnskap og årsberetning for borettslag skal § 5 annet ledd nr. 9 lyde:

9. For hver post under langsiktig gjeld skal det opplyses om rente- og avdragsbetingelser, løpetid og eventuelle andre betingelser av vesentlig betydning for regnskapsbrukerne. Dersom det er foretatt individuell nedbetaling av gjeld, skal det oppgis opplysning om dette. For borettslag som har ulik prosentvis fordeling av fellesgjeld, skal det også gis en oversikt over hvordan fellesgjelden er fordelt på de ulike borettslagsandelene. Dersom avdragene på fellesgjelden i henhold til nedbetalingsplan er beregnet å øke i fremtiden, skal det opplyses om hvilket beløp felleskostnadene vil øke med for hver borettslagsandel, basert på gjeldende nedbetalingsplan.

II

Endringene trer i kraft straks, med virkning for årsregnskap for regnskapsår som er påbegynt 1. januar 2011 eller senere.

 

 

Til toppen