Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

Fastsatt av Finansdepartementet 22. februar 2010 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 1-3 og § 6-4 annet ledd.

Nytt kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 Utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger

§ 5-1 Definisjoner 
I dette kapitlet betyr:
Uførepensjon: Uførepensjon etter foretakspensjonsloven kapittel 6.
Arbeidsavklaringspenger: Ytelse som nevnt i folketrygdloven § 11-13 og beregnet etter reglene i folketrygdloven §§ 11-15 -11-26.
Beregnede arbeidsavklaringspenger: 66 prosent av lønn opp til 6 G.
Beregnet ytelse: Summen av beregnede arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.
Lønn: Lønn etter foretakspensjonsloven § 5-4.

§ 5-2 Fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger
Det skal gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger i de tilfeller der beregnet ytelse, jf. § 5-1, utgjør mer enn 70 pst. av lønn. Fradraget gjøres ved utbetaling og tilføres premiefondet, jf. foretakspensjonsloven § 10-2 første ledd bokstav d.

§ 5-3 Beregning av fradrag
Fradraget etter § 5-2 skal utgjøre differansen mellom beregnet ytelse og 70 prosent av lønn. Ved delvis uførhet skal det foretas en forholdsmessig reduksjon av den utbetaling som beregningene etter første punktum vil gi.

§ 5-4 Overgangsregler
Uførepensjon som begynner å løpe 1. mars 2010 eller senere, skal for perioden fram til 1. juli 2010 utbetales senest 1. juli 2010. Det skal ikke beregnes og betales forsinkelsesrente på slik utbetaling av uførepensjon som gjelder perioden fra 1. mars til 1. juli 2010.

Det skal ikke gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger som følge av vedtak om tidsbegrenset uførestønad fattet før 1. mars 2010.

§ 5-5 Ikrafttredelse
Reglene i dette kapitlet trer i kraft 1. mars 2010.

Nåværende kapittel 5 blir nytt kapittel 6.

Nåværende § 5-1 blir ny § 6-1.


 

Til toppen