Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 23. februar 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 7-13.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven skal § 7-13 første ledd lyde:


EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) 1787/2006, forordning (EF) 211/2007 og forordning (EF) 1289/2008) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen