Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. august 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, Stortingets avgiftsvedtak og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 16-42

                                                      I
I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-1 nye bokstaver c og d skal lyde:

c) Naturgass. Som naturgass anses også blandinger dersom naturgass er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen naturgass er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
d) LPG. Som LPG anses også blandinger dersom LPG er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen LPG er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.

§ 3-6-2 skal lyde:

§ 3-6-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften på bensin og mineralolje beregnes pr. volumliter.
(2) Avgiften på naturgass beregnes pr. standardkubikkmeter (Sm3).
(3) Avgiften på LPG beregnes pr. kg.
(4) Andel innblandet biodiesel i mineraloljen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineralolje. Dette gjelder tilsvarende for andel bioetanol i bensin og biogass i naturgass og LPG.
 
§ 3-6-4 skal lyde:

§ 3-6-4 Avgiftsfritak ved utførsel
Det gis fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 4000 liter mineralolje, 400 liter bensin og 150 kg LPG og 300 Sm3 naturgass.

§ 3-6-6 første ledd skal lyde:

 (1) Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på mineralolje og bensin som leveres til bruk i virksomheter som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd.

 
Ny § 3-6-7 skal lyde:

§ 3-6-7 Redusert sats for gass levert til industri og bergverk
(1) Ved levering av naturgass og LPG fra registrert virksomhet til industri og bergverk skal det betales redusert sats.
(2) Den reduserte satsen gjelder gass som benyttes av bedriften selv innenfor de deler av bedriften som er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:
a)  næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til og med 09),
b)  næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33)
c)  næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning,
(3) En endring av registreringsforholdene gis virkning fra det tidspunkt endringen skjer.
(4) Den reduserte satsen omfatter kun gass som skal benyttes i forbindelse med industriproduksjon eller bergverksdrift. Gass som leveres til bruk i bygg hvor arealet knyttet til produksjon utgjør 20 pst. eller mer, kan leveres med redusert sats i sin helhet. Utgjør lokalene knyttet til produksjon mindre enn 20 pst. skal leveransen av gass belastes full avgift i sin helhet. Kontorlokaler, butikklokaler, fjernvarelager mv. anses ikke som areal knyttet til produksjon. Gass som brukes som motorbrennstoff omfattes ikke av den reduserte satsen.
(5) Registrerte virksomheter kan levere gass med redusert sats etter å ha mottatt bekreftelse på at bruker er registrert i berettiget næringsundergruppe (næringskode) i Enhetsregisteret, samt en erklæring fra bruker om hvor stor andel av gassen som skal benyttes i forbindelse med industriproduksjon eller bergverksdrift. Bruker kan avgi en generell erklæring om bruken som gjelder i et år. Bruker skal kunne sannsynliggjøre bruken. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.

Ny § 3-6-8 skal lyde:

§ 3-6-8 Fritak for gass brukt i visse kraftintensive prosesser
(1) Naturgass og LPG som leveres fra registrert virksomhet til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser er fritatt for avgift.
(2) Registrert virksomhet kan levere gass uten avgift etter å ha mottatt en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Leveres gassen i rør gjelder erklæringen for et år med mindre annet framgår. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.

 
Ny § 3-6-9 skal lyde:

§ 3-6-9 Fritak for gass til veksthusnæringen
(1) Naturgass og LPG som leveres fra registrert virksomhet til bruk i veksthusnæringen er fritatt for avgift.
(2) Registrert virksomhet kan levere gass uten avgift etter å ha mottatt en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Leveres gassen i rør gjelder erklæringen for et år med mindre annet framgår. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år.

§ 4-2-1 skal lyde:

§ 4-2-1 Saklig virkeområde
Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på mineralolje, naturgass og LPG og grunnavgift på fyringsolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

§ 4-3-1 første ledd skal lyde:

 (1) Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på fyringsolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart.

§ 4-3-2 første ledd skal lyde:

 (1) Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på fyringsolje mv. på avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver passasjertransport.

§ 4-4-1 første ledd skal lyde:

 (1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter uten CO2-avgift på mineralolje, naturgass og LPG, svovelavgift på mineralolje, grunnavgift på fyringsolje mv. og avgift på smøreolje mv. til skip i utenriks fart.

§ 4-4-2 første ledd skal lyde:

 (1) Registrerte virksomheter kan levere avgiftsbelagte produkter uten CO2-avgift på mineralolje, naturgass og LPG, svovelavgift på mineralolje, grunnavgift på fyringsolje mv. og avgift på smøreolje mv. til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann.

 
§ 4-4-4 andre ledd skal lyde:

 (2) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet, bestemmelsessted, mengde og bunkringsdato.

§ 4-6-1 første ledd skal lyde:

 (1) Luftfartøy som har utenlandsk lufthavn, Svalbard eller Jan Mayen som første destinasjon er fritatt fra CO2-avgift på mineralske produkter, svovelavgift, grunnavgift på fyringsolje mv., avgift på bensin og avgift på smøreolje mv., dersom levering av avgiftsbelagte produkter skjer direkte på luftfartøyets tank.

§ 4-6-3 skal lyde:

§ 4-6-3 Liste over vareleveranser
Enhver som leverer mineralske produkter uten avgift, må føre liste over mottakerens navn, kvantum, tidspunktene, leveransene og luftfartøyenes kjennetegn, registreringsnummer og flightnummer. Ved leveranse uten CO2-avgift og svovelavgift skal også luftfartøyets første destinasjon oppgis.

§ 4-8-1 første ledd skal lyde:

 Det gis refusjon for betalt avgift på bensin, avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel) og CO2-avgift på mineralske produkter levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt. Det samme gjelder for mineralske produkter til framdrift av motorvogn som nyttes av utsendt generalkonsul, konsul og visekonsul i den utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn nyter samme fordel i vedkommende fremmede land.

                                                         II

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 16-42-1 første ledd skal lyde:

 (1) Ved levering av naturgass og LPG etter §§ 3-6-7, 3-6-8 og 3-6-9, elektrisk kraft etter § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-9 til § 3-12-13, mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak.

                                                  III

Endringene under I og II trer i kraft 1. september 2010.

 

Tilhørende lov

Til toppen