Forskrift om renter ved forsinket betaling

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd og delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.


I

Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,00 prosent p.a.


II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 17. desember 2009 nr. 1599 om renter ved forsinket betaling.

 

Til toppen