Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 25. august 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-12.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven skal § 9-34 tredje ledd lyde:

(3) Finanstilsynet kan bestemme at medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav a) med tillatelse til å yte investeringstjeneste i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4 og medlemmer som nevnt i § 9-29 bokstav b) betaler en lavere avgift enn det som fremgår av annet ledd, for så vidt gjelder midler som forvaltes på vegne av profesjonelle kunder.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Tilhørende lov

Til toppen