Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2011 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.


I.

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd annet punktum skal lyde:
Forskriften gjelder også for holdingselskaper, herunder finansstiftelser, med hovedsete her i riket som eier forsikringsselskap.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2010 eller senere.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen