Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 3, § 5 annet ledd, § 10 tredje ledd og § 16.

I

§ 2-1 skal lyde:

Pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatter regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i:
- Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
- Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
- Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
  (skattebetalingsloven)
- Lov. 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
- Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

§ 3-1 nr. 8 skal lyde:

8. Spesifikasjon av merverdiavgift. Utgående og inngående merverdiavgift og grunnlaget for beregning av avgiften spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, omsetning som omfattes av reglene om omvendt avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3. Utgående avgift skal også kunne spesifiseres pr. transaksjon.


§ 5-1-1 nytt nr. 7 skal lyde:

7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd, skal salgsdokumentet merkes: ”Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet”.

§ 5-1-2 skal lyde:

Angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst inneholder kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Ved salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Dersom kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller der betalingen skjer med kontanter for et beløp på kr 40.000 eller mer inklusive merverdiavgift. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes dokumentasjon dersom kjøper anmoder om dette. I slike tilfeller skal selger signere og stemple dokumentasjonen.

Angivelse av selger, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst omfatte selgers navn og organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 femte ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet.

§ 5-1-5 skal lyde:

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7, samt salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3, skal fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

§ 5-1-7 skal lyde:

Ved salg av beltemotorsykkel som nevnt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd, skal beltemotorsykkelens kjennemerke angis i salgsdokumentet. Det samme gjelder ved salg av tjenester til vedlikehold, reparasjon, påkostning og ombygging av slike samt omsetning av varer ved utføring av slike tjenester.

§ 5-2-1 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Følgende bokføringspliktige kjøpere kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger:
a) foreninger og samvirkelag som hovedsakelig tilvirker eller forhandler produkter fra
    medlemmenes fiske, skogbruk eller gårdsbruk med binæringer, samt hagebruk,  
    gartneri, husdyrhold og reindrift, og som foretar avregning ved alle sine kjøp av
    produkter fra medlemmer og ikke-medlemmer
b) andre tilvirkere eller forhandlere som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav a)
    direkte fra produsent og som har tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter
    merverdiavgiftsforskriften § 15-14-1 tredje ledd
c) husflidsutsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og
    husflidsarbeid
d) andre forretninger som kjøper opp produkter som nevnt i bokstav c) og som har
    tillatelse til å anføre avgift i salgsdokumentet etter merverdiavgiftsforskriften
    § 15-14-2
e) kjøpere som helt eller delvis beregner omfang, vekt, kvalitet eller lignende som
    grunnlag for utbetaling av provisjon eller annet vederlag til selgeren.
    Salgsdokumentet skal i tilfelle utstedes av kjøper på grunnlag av en skriftlig,
    underskrevet avtale om dette. Avtalen skal oppbevares av både kjøper og selger.
    Det skal fremgå av salgsdokumentet at det er utstedt av kjøper. Kjøperen skal
    dessuten oppbevare annen dokumentasjon som underbygger salgsdokumentets
    innhold i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kjøperen skal, ved jevnlig
    å ta utskrift fra Enhetsregisteret eller lignende, dokumentere om selgeren er
    registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 femte ledd, skal representanten påføre salgsdokumentet merverdiavgift av vederlaget. Representanten skal også påføre den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer iht. bestemmelsene i § 5-1-2, samt sitt eget navn og adresse.

§ 5-2-2 skal lyde:

Salgsdokumentasjon skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven §§ 15-3 eller 15-4, kan likevel ikke utstede salgsdokumentasjon senere enn det kalenderår levering finner sted.

§ 5-2-4 skal lyde:

Tjenester som leveres løpende skal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 15-2. Utstedelse av salgsdokumentasjon for løpende tjenesteleveranser kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser.

§ 5-3-5 oppheves

§ 5-6 første til fjerde ledd skal lyde:

Dokumentasjon av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, samt forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven, skal vise ytelsene pr. motpart. Dette gjelder også når det er gitt pålegg om trekk i en ytelse som ikke er gjenstand for forskuddstrekk. Følgende opplysninger skal fremgå av dokumentasjonen:
a) fødselsnummer
b) navn og stilling
c) skattekommune
d) tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet.

Dersom skattekortet ikke er levert, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret. Dersom mottaker av ytelsen (motparten) er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge.

Har arbeidsgiveren mottatt pålegg om trekk, i medhold av skattebetalingsloven del II, skal dokumentasjonen også inneholde opplysninger om:
a) hvem som har utferdiget pålegget
b) når pålegget er mottatt
c) det beløp som skal dekkes ved trekket
d) inntektsåret som pålegget om trekk gjelder
e) trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode

For hver periode med pliktig regnskapsrapportering av forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven skal dokumentasjonen inneholde opplysninger pr. motpart:
a) dato for utbetaling av ytelser og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til
b) brutto ytelse, hvis aktuelt med angivelse av antall godtgjorte timer
c) eventuelt tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i
d) fradrag for pensjonsinnskudd, bidragstrekk og trekkfri fagforeningskontingent
e) trekkgrunnlaget
f) størrelsen av det foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven

§ 5-8 annet ledd skal lyde:

Ved anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd, skal det dokumenteres på hvilket objekt varene og tjenestene er benyttet.

§ 5-9 skal lyde:

Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i skattebetalingsforskriften §§ 5-6-11 til 5-6-13.

§ 8-6-1 skal lyde:

Forskriften § 8-6 (§§ 8-6-1 - 8-6-5) gjelder den som omfattes av bestemmelsene om romutleie i hotellvirksomhet mv., jf. merverdiavgiftsforskriften §§ 5-5-1 og 5-5-2.

§ 8-6-3 skal lyde:

For hver rapportperiode skal fordeling av pensjonspriser mellom omsetning som avgiftsberegnes med de ulike satsene eller som er unntatt merverdiavgiftsloven etter merverdiavgiftsloven kapittel 3, spesifiseres.

§ 8-10-1 skal lyde:

Forskriften § 8-10 (§§ 8-10-1 - 8-10-7) gjelder den som omfattes av merverdiavgiftsloven §§ 4-5, 4-6 og 4-10 om videresalg og uttak av brukte varer mv.

Overskriften til § 8-10-5 skal lyde:

Dokumentasjon av beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 4-6

§ 8-10-6 første ledd skal lyde:

Videreforhandlere som foretar samlede innkjøp eller salg hvor prisen på den enkelte vare ikke er kjent, skal enten opprette egne konti for samlede kjøp og salg, eller føre oversikt over slike kjøp og salg i hjelpebøker eller på annen måte. Det må tilsvarende føres oversikt over kjøp og salg hvor avgiften ved videresalget er beregnet på grunnlag av de alminnelige regler for avgiftsberegningen, jf. merverdiavgiftsloven kapittel 4.

§ 8-11-1 skal lyde:

Forskriften § 8-11 (§§ 8-11-1 - 8-11-3) gjelder for bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, som omfattes av merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav b om varer til betydelig overpris.

§ 8-11-2 skal lyde:

Ved salg av varer til betydelig overpris etter merverdiavgiftsforskriften § 3-12-2 skal inntakskost dokumenteres ved salgsdokument, erklæring fra giver eller lignende.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen