Forskrift om ikraftsetting av lovregler om spesialfond og endringer i enkelte andre forskrifter til verdipapirfondloven

Fastsatt av Finansdepartementet 26.03.2010 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond §§ 1-5 annet ledd, 4-5 annet ledd, 6-1 første ledd, 6-3 annet ledd, 7-2 femte ledd, og lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1, Kgl. res 27. juni 2008 nr. 749 og Kgl. res. 11 desember 2009 nr. 1510

I

§ 1. Ikrafttredelse
Lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) med unntak av endringer i verdipapirfondloven § 1-2, og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond settes i kraft samtidig med denne forskrift.

§ 2. Overgangsregler
 Spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr 2 kan kun tilbys profesjonelle kunder som definert i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) §§ 10-2 og 10-4.

II

I forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater (derivatforskriften) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2, er unntatt fra følgende bestemmelser i forskriften her:
a) § 2 første ledd
b) § 3 første til og med fjerde ledd
c) § 3a
d) § 4 første til og med femte ledd og åttende og niende ledd, og
e) § 6 tredje ledd siste punktum
Unoterte derivater kan bare inngås mot bank, forsikringsselskap eller verdipapirforetak med
tillatelse fra en EØS-stat eller mot bank eller forsikringsselskap med tillatelse fra en stat utenfor EØS som er underlagt betryggende tilsyn. Motparten må minst ha rating «investment grade» fra et anerkjent ratingbyrå. Første punktum begrenser ikke adgangen til oppgjørssentral med tillatelse etter lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 13-1 eller tilsvarende institusjon fra annen EØS stat til å tre inn som part eller garantere for oppfyllelse av derivatkontrakter.

III

I forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd nytt punkt 1.9 skal lyde:

1.9 I prospekt for spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2, skal fullstendig prospekt i tillegg inneholde navn på den eller de personene som faktisk forvalter fondet og informasjon om vedkommendes kompetanse.

IV

I forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond gjøres følgende endring:

§ 1-1 første ledd skal lyde:

§ 1-1. Forskriftens virkeområde
       Forskriften gjelder for verdipapirfond, jf. lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-2 første ledd. For spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2 gjelder i tillegg til de øvrige bestemmelsene i forskriften her, følgende bestemmelser:
a) Det skal gis opplysninger i noter om de lån som er opptatt gjennom året. Det skal
    redegjøres for spesielle risikofaktorer knyttet til slike lån.
b) Det skal gis opplysninger i noter om de salg av finansielle instrumenter fondet ikke
    eier som er foretatt gjennom året. Det skal redegjøres for spesielle risikofaktorer
    knyttet til slike salg.

V

I forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde

§ 1. Virkeområde og formål 
Forskriften gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfonds plikt til å gi tilstrekkelig og skriftlig etterfølgende informasjon som angår andelseierens beholdning i fondet. Forskriften gjelder ikke for forvaltningsselskapers forvaltning av spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2.

VI

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde

§ 1. Adgangen til å differensiere forvaltningsgodtgjørelsen 
Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan bare differensiere forvaltningsgodtgjørelsen etter reglene i denne forskrift. Denne forskriften gjelder ikke for forvaltningsselskapers forvaltning av spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2.

VII

I forskrift 8. juli 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond (markedsføringsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-2 første ledd nytt nr. 7 skal lyde:
En begrunnet vurdering av om fondet kan betegnes som et spesialfond i henhold til lov 12. juni 1981 om verdipapirfond. Dersom fondet kan betegnes som et spesialfond, skal søknaden i tillegg inneholde følgende opplysninger:
a) beskrivelse av fondets investeringsstrategi, herunder investeringsområde
b) hvilke krav som etter hjemlandets rett stilles til fondet og forvaltningen av det
    med hensyn til styring av risiko, og
c) om fondet har innløsningsrett minst en gang pr. kalenderår.

§ 2-2 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
I tillegg skal spesialfonds endrede vedtekter og prospekt sendes inn til Finanstilsynet.

§ 3-2 nytt tredje punktum skal lyde:
Dersom fondet kan betegnes som et spesialfond i henhold til lov 12. juni 1981 om verdipapirfond, skal det ved markedsføringen av fondet klart fremgå at det er tale om et spesialfond.

§ 3-3 tredje ledd skal lyde:
For spesialfond skal forvaltningsselskapet beregne og kunngjøre andelsverdien her i riket på
de tidspunkter fondet er åpent for utstedelse eller innløsning av andeler, hver gang
forvaltningsgodtgjørelsen beregnes i tilknytning til endelig belastning, så ofte det er nødvendig for å føre en forsvarlig kontroll med at fondets risiko overholdes, og minst hver sjette måned.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde:

Ved vurderingen av om informasjonsplikten etter første til tredje ledd er oppfylt, skal det ses hen til på hvilken måte og gjennom hvilke kanaler fondet for øvrig er markedsført.

VIII

Denne forskriften settes i kraft 1. juli 2010.


 

Til toppen