Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 27. september 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 4-2.

I

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling skal § 4-3 femte ledd lyde:

(5) Finanstilsynet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i første og fjerde ledd.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

 

Til toppen