Forskrift om endring av forskrift 26. mars 2010 nr. 466

Fastsatt av Finansdepartementet 03.06.2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) del III, jf. Kgl. res 27. juni 2008 nr. 749

I

Forskrift 26. mars 2010 nr. 466 om ikraftsetting av lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, og endringer i enkelte forskrifter til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1skal lyde

§ 1. Ikrafttredelse
Lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) med unntak av verdipapirfondloven § 6-12a, og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond settes i kraft samtidig med denne forskrift.

II

Denne forskriften settes i kraft straks.

 


 

Til toppen