Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. november 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 18-5 niende ledd.

                                                              I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 18-5-3 fjerde ledd skal lyde:
(4) I nåverdiberegningen benyttes en diskonteringsrente (realrente) som fastsatt i § 18-8-4.

§ 18-5-9 første ledd skal lyde:
(1) Investeringskostnader ved fremtidig utskifting av et driftsmiddel settes lik sist observerte historiske anskaffelseskostnad for det aktuelle driftsmidlet på takseringstidspunktet, der kroneverdien oppjusteres med konsumprisindeksen fra anskaffelsesåret til takseringsåret.

§ 18-5-9 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) Ved utskiftning av fast teknisk installasjon i bygning som nevnt § 18-5-11 femte ledd, skal grunnlaget etter første og andre ledd reduseres med kostpris for den nye faste tekniske installasjonen.

§ 18-5-10 første ledd skal lyde:
(1) Gjenstående levetid for driftsmiddel som er i bruk i kraftanlegget, settes til gjenstående skattemessige levetid for driftsmidlet, jf. skatteloven § 18-6 første ledd og § 14-43 første ledd sammenholdt med forskriften § 18-5-11 annet, tredje og femte ledd.

§ 18-5-11 tredje ledd nytt siste strekpunkt skal lyde:

- avskrivningsgruppe j: 20 år

§ 18-5-11 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Driftsmidler som skal henføres til saldogruppe j, bedømmes under ett sammen med bygget ved beregning av fremtidige utskiftningskostnader etter skatteloven § 18-5 fjerde ledd når driftsmidlene er ervervet før 1. januar 2010. Tilsvarende gjelder påkostninger foretatt før 1. januar 2010 på driftsmidler som skal henføres til saldogruppe j.

                                                    II
Endringene under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2009.

 

Til toppen