Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven

Fastsatt av Finansdepartementet 5. mars 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 7-8, § 7-19, 15-1 og § 15-2.


I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven skal § 5-6 annet ledd lyde:

(2) Finanstilsynet kan gjøre unntak fra verdipapirhandelloven § 5-6 for utstedere stiftet før ikrafttredelsestidspunktet til prospektdirektivet som kun har gjeldsinstrumenter garantert av norsk kommune eller fylkeskommune notert på et regulert marked.


I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven kapittel 7 underkapittel II gjøres følgende endringer:

§ 7-3 skal lyde:

§ 7-3. Pålegg mv.
Som ledd i prospektkontrollen kan Finanstilsynet:
     (a) pålegge opplysningsplikt for utsteder, tilbyder eller personer som søker
          opptak til notering, og personer som har bestemmende innflytelse hos
          disse eller er under bestemmende innflytelse,
     (b) pålegge opplysningsplikt for revisor og ledelse hos utsteder, tilbyder
          eller personer som søker opptak til notering, samt finansielle
          mellommenn,
     (c) pålegge utsteder midlertidig forbud mot gjennomføring av et tilbud i
          inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn til å tro at
          prospektreglene er overtrådt, eller
     (d) forby annonsering i inntil 10 arbeidsdager dersom det er rimelig grunn
          til å anta at prospektreglene er overtrådt.


§ 7-4 skal lyde:

§ 7-4. Offentliggjøring mv.
En liste over prospekter som er godkjent de siste 12 måneder skal fremgå av Finanstilsynets webside. Listen skal inneholde opplysninger om hvordan prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten og hvor det kan innhentes.


Følgende bestemmelser oppheves:
§ 7-5, § 7-6, § 7-7, § 7-8, § 7-9, § 7-10, § 7-11, § 7-12 og § 13-4 tredje ledd.


II

Endringene trer i kraft 1. mai 2010.


 

Tilhørende lov

Til toppen