Forskrift om endring i endringsforskrift 16. desember 2009 nr. 1556 til verdipapirhandelloven (utsatt ikrafttredelse)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. juni 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 1-3, § 1-4 og § 10-17.

I

I forskrift 16. desember 2009 nr. 1556 om endring i forskrift til verdipapirhandelloven skal del II lyde:


Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

II


Endringen trer i kraft straks.

Til toppen